Manifest: een Ambitieus Burgerberaad Klimaat & Milieu

De verhitting van de aarde en de ontwrichting van ecologische systemen raken alles en iedereen. Dat merken we nu al, ook in Nederland: van liefhebbers van Elfstedentochten, tot ouderen die bezwijken onder de zomerse hitte, tot waterbedrijven die steeds meer moeite hebben om ons van drinkwater te voorzien. Om de aarde leefbaar te houden en economische schade als gevolg van de klimaatcrisis te beperken, zijn snel grote veranderingen nodig: veranderingen die gesteund worden door de samenleving.

De afgelopen decennia bleek het voor regeringen onmogelijk om tot een toereikende, integrale aanpak van de klimaat- en ecologische crisis te komen. Het resultaat: er is nog maar weinig tijd om het tij te keren en de veranderingen die nodig zijn worden steeds ingrijpender, zo concludeert o.a. het Planbureau voor de Leefomgeving.

Ambitieus en door de bevolking gesteund klimaatbeleid is dus heel snel nodig. Een burgerberaad biedt daarvoor uitkomst. Een omvangrijk rapport van de OECD laat zien dat deze democratische methode in het buitenland heel goed werkt om hete hangijzers aan te pakken. Een burgerberaad is een onafhankelijk georganiseerde werkwijze, waarbij een gelote dwarsdoorsnede van de Nederlandse bevolking zich laat informeren door experts en belanghebbenden. Vrij van lobby en verkiezingsdruk ontwikkelen zij maatregelen die eerlijk en toereikend zijn, en bovendien gesteund worden door de samenleving.

De ondertekenaars van dit manifest roepen parlement, regering en politieke partijen op een ‘Burgerberaad Klimaat & Milieu’ in te stellen dat:

  1. zo spoedig mogelijk start;
  2. bestaat uit een door loting samengestelde groep burgers (minimaal 150), die een eerlijke afspiegeling vormt van de Nederlandse bevolking en die voldoende tijd krijgt om zich te informeren en te beraden;
  3. een open vraagstelling heeft, die ruimte biedt voor aanbevelingen die verder gaan dan het huidige beleid, bijvoorbeeld: ‘Welke sociaal rechtvaardige maatregelen kan Nederland nemen om de ecologische balans te herstellen en de opwarming van de aarde met meer dan 1,5 graad te voorkomen?’
  4. rekening houdt met de laatste inzichten uit de wetenschap en een aantal gidsprincipes*, waaronder: planetaire grenzen, (internationale) sociale rechtvaardigheid en het voorzorgsbeginsel
  5. deelnemers begrijpelijke en evenwichtige informatie aanbiedt en hen de mogelijkheid geeft ook zelf documentatie en sprekers aan te vragen;
  6. een duidelijk mandaat krijgt, zodat aanbevelingen politiek opgevolgd worden als ze de steun hebben van bijvoorbeeld 65% van de deelnemers;
  7. opgezet en begeleid wordt door een onafhankelijke, non-profit organisatie;
  8. waarborgt dat iedere ingelote persoon ook daadwerkelijk mee kan doen, bijvoorbeeld door een dagvergoeding te bieden en compensatie van kosten voor reis, verblijf en kinderopvang;
  9. voldoende tijd en middelen krijgt voor voorbereiding, uitvoering, monitoring, evaluatie en het toezicht op de opvolging van de aanbevelingen;
  10. voorafgegaan wordt door een brede maatschappelijke dialoog over het Burgerberaad Klimaat & Milieu.

* Gidsprincipes: Wetenschappelijke consensus, het voorzorgsbeginsel, samenhang tussen de klimaat- en ecologische crises, planetaire grenzen, de urgentie om onomkeerbare kantelpunten te voorkomen, (internationale) sociale rechtvaardigheid, de noodzaak tot systemische veranderingen, mitigatie en adaptatie.

De Transitiemotor

Bureau Burgerberaad

Extinction Rebellion

De Goede Zaak

Urgenda

Oxfam Novib

StopEcocide

Jongeren Milieu Actief

SDG Nederland

Pakhuis de Zwijger

GroeneKerken

De Turnclub

Ontgroei

MeerDemocratie

Dutch Research Institute for Transitions, Erasmus Universiteit Rotterdam

Amsterdam Sustaibability Insititute, VU

MVO Nederland

Netwerk Democratie

Youth for Climate

De coalitie Burgerberaad Klimaat en Milieu bestaat uit een groeiende groep organisaties. Zie hier de volledige lijst van ondertekenaars van het manifest.

aan het laden